OTURUM İZNİ

oturum izni hakkında her şey

Kategori Başlıkları

yabancılar ile ilgili haberler

Yabancıların Çalışma İzinleri Kanununun Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Yurt dışından yapılan başvurularda, işverenin başvuru evraklarını Bakanlığımıza teslimi için 3 işgünü olarak öngörülmüş olan süre, 10 işgününe çıkartılmıştır. Ayrıca yabancının dış temsilciliğimize başvurusu öncesinde de Türkiye’deki işverenin 10 işgünü öncesine kadar Bakanlığa intikal ettirdiği başvurular da geçerli kılınmıştır.

Yönetmelikte sayılan belgeler dışında belge istenilebileceğine ilişkin ibare Yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

Yabancının ilgili meslek odasına üyeliğini gösterir belgenin Emniyet makamlarınca ikamet izin talebi sırasında istenilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

İçişleri Bakanlığınca “Mülteci” veya “Sığınmacı” statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu aranılmayacağı ve bunların çalışma izin talepleri değerlendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen değerlendirme kriterleri dikkate alınmaksızın çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesine yönelik tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde en geç 30 gün içinde ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Görüş alma ve bilgi ve belge istemine ilişkin süreler kısaltılmıştır. (31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sürelere uyum sağlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verileceği hükmü getirilmiştir.)

Çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde, halen uygulanmakta olan, yabancı personelin eğitim durumu, ücret düzeyi, yabancının çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve istihdam durumunu gibi kriterlere Yönetmelikte yer verilmiştir.

Sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar muafiyet kapsamına alınarak 4817 sayılı Kanunun 8/g maddesi ile paralellik sağlanmıştır.

Altı ayı geçmemek üzere, fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri amaçlarla görevli bulunan yabancılara ilişkin mevcut muafiyet hükmüne, bu amaçlarla belgeli turizm işletmelerinde faaliyette bulunulamayacağı koşulu getirilmiştir.

Eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılara ilişkin mevcut muafiyet hükmüne, en fazla 2 yıl süre koşulu getirilmiştir.

Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilen yabancılar için uygulanmakta olan üç aylık muafiyet süresi altı aya çıkarılmıştır.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancılar program süresince, muafiyet kapsamına alınmıştır.

Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlığımız, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancılar, muafiyet kapsamına alınmıştır.

Türkiye’ye gelen tur operatörü için on iki ay içerisinde altı ay olarak belirlenen muafiyet süresi, ilgili Bakanlıkların taleplerine istinaden “bir takvim yılında 8 ay” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde çalışan gemi adamları denizcilik sektör temsilcileri ve Denizcilik Müsteşarlığının istemi doğrultusunda muafiyet kapsamına alınmıştır.

Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince muafiyet kapsamına alınmıştır.

Muafiyet kapsamına alınanların SGK’ya kayıt olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi, kurumlar ile yapılacak entegrasyon sayesinde bilgi alış verişinin elektronik ortamda sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

BAŞVURU FORMU REVİZYONU

Diğer ülke başvuru formları incelenerek en iyi sistem kurulmaya çalışılmıştır.

Belge istemi yerine başvuru formunda beyan ve bilgi verilmesini esas alan bir sistem kurulması amaçlanmıştır.

Özgeçmiş ve dilekçede yer alması istenen bilgiler başvuru formu kapsamına alınmıştır.

Forma sağlık ve adli sicil durumu eklenmiş ve beyanı esas alan bir sistem kurulmuştur.

Formda sosyal güvenlik numarası ile vergi numarasına yer verilmek suretiyle, bu konudaki bilgilerin ilgililer yerine veri paylaşımı sayesinde diğer kurumlardan temini öngörülmüştür.

Yabancı ve işvereninin beyanının doğruluğu, belgenin tümünün okunup anlaşıldığına yönelik taahhüt alınması yöntemi benimsenmiştir.

Otomasyon projesine hazırlık olarak, form içinde yer alan; adres, firmanın fiili iştigal konusu ve yabancının mesleğine ilişkin verilerin uluslararası standartlara uygun toplanması sağlanmış olacaktır.

Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri Yeniden Belirlenmiştir

31.07.2010-27658 RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK UYGULANMAYA BAŞLANDI.

Yabancıların çalışma izinlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 13 maddesi uyarınca; Bakanlık Makamının Olur'larıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.

1) Türk / Yabancı Personel Oranı

-Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.

- Yabancının şirkete ortak olması halinde Türk çalışan sayısı:
İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise eğer beş kişilik istihdam şartı Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son yarısı için istenir. (son altı ay)

- Birden fazla yabancının şirkete ortak olması durumunda Türk çalışan sayısı:
Aynı işyerinde birden çok yabancı için çalışma izni istenildiğinde, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2) İşyerinin Ödenmiş Sermayesi

İşyerinin ödenmiş sermayesinin aşağıdaki durumlardan en az bir tanesinin geçerli olması gerekmektedir.

- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya
- Brüt satışlarının en az 800.000 TL veya
- Son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3) İstisnalar

- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılar için 2. madde,
- Yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, ev hizmetleri ve eğitim sektöründe çalışmak isteyen yabancı adayların çalışma izin başvurularında ise 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.

4. Yabancı Personelin Ortaklık Payı ve Sermayesi
- İzin isteyen yabancı şirket ortağının, sermaye payının en az %20'si ve 40.000TL'den az olmaması zorunludur.

5) Ücret Tespiti
İşveren tarafından yabancıya ödenecek olan aylık ücret miktarının yabancıya verilen görev ve yetki ile aynı olması zorunludur.
Buna göre, başvuru tarihinden sonraki asgari ücret tuarı dikkate alınarak yabancıya ödenmesi gereken miktarlar en az;

- Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6.5 katı,
- Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
- Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

6) Turistik Tesislerde Çalışacak Olan Yabancılar
- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli,
- En az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin;
Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7) Eğlence Sektörü ile Turizm-Animasyon Organizasyonları için
- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacaktır.

Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancıların Dikkatine

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTIRILACAK YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE VE BONSERVİSLERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN DA YER ALMASI ÖNEM ARZETMEKTEDİR.

1- Yabancı ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde:

• Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının müesseselerince karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,

• Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretten daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,

• Müessese Vergi No,

• Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 Yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonlarının da sözleşmede yer alması.

• İş sözleşmelerinin Türkçe ve Rusça olmak üzere en az 2 dilde hazırlanmış olması (şayet yabancının ana dilinde sözleşme imzalanacak ise, iş sözleşmesinin Türkçe ve ana dilde olmak üzere en az iki dilde yapılmış olması yeterlidir.)

2- Yabancının bonservisine ilişkin yapılacak işlem:
• Yabancı sanatçıların, uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçılar ve topluluklar olduklarını gösterir bonservislerinin, usulüne uygun olup olmadığı ve yetkili onayının (1961 Lahey Sözleşmesine göre) apostil şerhli veya Dış Temsilcilik onaylı olması.

• Ciddiyeti konusunda tereddüdü bulunan müesseselerin bonservislerinin çalışma izin talep dosyasına konulmaması.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret306667